Bądźcie Kapłanami według Serca Chrystusa!

Drodzy Przyjaciele z Papieskiej Akademii Kościelnej!

Witam was ze szczególną radością miesiąc po tym, jak zostałem wybrany na Następcę Piotra. Niektórzy z was pamiętają być może inne nasze spotkanie przy okazji moich odwiedzin w waszej Akademii przed paroma laty. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam, a zwłaszcza arcybiskupa prezesa, któremu dziękuję za uprzejme słowa, jakie zechciał do mnie skierować. Pragnę wam przede wszystkim podziękować za to, że tak wspaniałomyślnie odpowiedzieliście na skierowane do was wezwanie i zgodziliście się poświęcić tej szczególnej służbie Kościołowi i jego najwyższemu Pasterzowi, jaką jest praca w przedstawicielstwach papieskich. Jest to wyjątkowa misja, która — jak każda forma posługi kapłańskiej — wymaga wiernego naśladowania Chrystusa. Temu, kto tę misję wypełnia z miłością, obiecane zostało stokroć tyle na tej ziemi i życie wieczne (por. Mt 19, 29).

W waszej codziennej działalności będziecie musieli zabiegać o to, by więzi komunii łączące Kościoły partykularne ze Stolicą Apostolską były coraz mocniejsze i coraz bardziej konkretne. Jednocześnie będziecie starali się uobecniać i ukazywać troskę Następcy Piotra o wszystkich, którzy należą do owczarni Pana, a zwłaszcza o bezbronnych, słabych, opuszczonych. Dlatego ważne jest, abyście w tych latach formacji w Rzymie umocnili wasz sensus Ecclesiae, tak żeby określał on całą waszą osobowość, umysł i serce. Starajcie się pielęgnować w sobie dwa konstytutywne i komplementarne wymiary Kościoła: wspólnotowy i misyjny — jedność i ewangelizacyjny zapał. Dążeniu do bycia w centrum, w sercu Kościoła powinno towarzyszyć odważne pragnienie składania świadectwa w Kościołach partykularnych o tym skarbcu prawdy i łaski, który Chrystus powierzył Piotrowi i jego następcom. Te dwa wymiary waszej misji dobrze ukazują postaci dwóch apostołów, Piotra i Pawła, którzy w Rzymie przelali swą krew. Starajcie się zatem podczas waszego pobytu w Akademii stać się w pełni «rzymscy» pod względem kościelnym, czyli o to, byście pewnie i wiernie uznawali magisterium Następcy Piotra i jego pasterskie rządy, a zarazem umacniajcie w sobie zapał misyjny, na wzór św. Pawła, i pragnienie współpracowania w głoszeniu Ewangelii aż po krańce świata.

Wszyscy byliśmy poruszeni tym, że świadectwo Jana Pawła II znalazło żywy oddźwięk również w społeczeństwach niechrześcijańskich, o czym informowali w swych raportach różni nuncjusze apostolscy. Świadczy to o tym, że tam gdzie Chrystusa głosi się konsekwentnie również swoim życiem, przemawia On do wszystkich, także do braci należących do innych tradycji religijnych. Jak mówiłem przed paroma dniami do duchowieństwa rzymskiego, misja Kościoła nie jest sprzeczna z poszanowaniem innych tradycji religijnych i kulturowych. Chrystus niczego człowiekowi nie zabiera, ale daje mu pełnię życia, radości i nadziei. Tę nadzieję również wy powinniście «uzasadniać» (por. 1 P 3, 15) w różnych sytuacjach, do których Opatrzność was pośle.

Aby w sposób odpowiedni wypełnić posługę, która was czeka i którą Kościół wam powierzy w przyszłości, potrzebne jest wam solidne wykształcenie, obejmujące znajomość języków, historii i prawa, a także mądre otwarcie na różne kultury. Niezbędne jest również, na jeszcze głębszym poziomie, abyście za podstawowy cel waszego życia uznali świętość i zbawienie ludzi, których spotkacie na waszej drodze. W związku z tym starajcie się ze wszystkich sił być kapłanami przykładnymi, ożywianymi nieustanną i żarliwą modlitwą, oraz pogłębiajcie zażyłość z Chrystusem; bądźcie kapłanami według Serca Chrystusa, a wypełnicie pomyślnie swoją posługę, przynosząc apostolski owoc. Nie ulegajcie nigdy pokusie kariery i władzy oraz ich logice.

Na zakończenie w sposób szczególny pozdrawiam tych, którzy już niebawem opuszczą Akademię i podejmą swą pierwszą pracę w przedstawicielstwach Stolicy Apostolskiej. Zapewniając ich o szczególnej pamięci w modlitwie, życzę im owocnej misji duszpasterskiej. Najświętszą Maryję Pannę oraz apostołów Piotra i Pawła proszę o nieustanną opiekę nad całą wspólnotą Papieskiej Akademii Kościelnej, a wam wszystkim i waszym bliskim udzielam z serca Apostolskiego Błogosławieństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *